• بنر جنگ تحمیلی شهدا ۲۷۱۰۲
  • بنر جنگ تحمیلی گردهمایی رزمندگان ۲۷۱۰۱