• کارت ویزیت مدرسه فوتبال ۹۶۰۷۱۸-۵۴۴
  • بنر استند همایش ۹۶۰۵۲۸-۷۸۰
  • کارت ویزیت دورو آموزشگاه رایان ۹۶۰۵۰۸-۳۲۱۵
  • تراکت لایه باز آموزشگاه علمی رایان ۳۶۴۰۱
  • کارت ویزیت دورو آموزشی تدریس ۱۶۸۰۱