• طرح لایه باز لوح تقدیر ۹۶۱۲۰۲-۱۱۷
  • لوح تقدیر لایه باز ۹۶۰۵۲۰-۱۲۲