• کارت ویزیت دورو رستوران اکبر جوجه ۹۶۱۱۲۶-۱۳۳
  • تراکت لایه باز رستوران اکبر جوجه ۹۶۱۱۲۴-۵۴۲
  • کارت ویزیت رستوران مهربان جوجه ۹۶۱۱۱۷-۱۵۱
  • تراکت لایه باز چلو جوجه مهران ۹۶۰۷۰۲-۳۳۳
  • کارت ویزیت لایه باز دورو رستوران ۲۳۱۰۶
  • تراکت لایه باز رستوران مهربان جوجه ۱۲۲۰۳