• تراکت لایه باز رستوران اکبر جوجه ۹۶۱۱۲۴-۵۴۲
  • تراکت لایه باز چلو جوجه مهران ۹۶۰۷۰۲-۳۳۳
  • تراکت لایه باز رستوران مهربان جوجه ۱۲۲۰۳