• تراکت یکرو رستوران مهران جوجه ۹۷۰۱۱۴
  • تراکت لایه باز رستوران اکبرجوجه ۹۶۱۲۰۵
  • تراکت لایه باز رستوران اکبر جوجه ۹۶۱۱۲۴
  • تراکت لایه باز چلو جوجه مهران ۹۶۰۷۰۲
  • تراکت لایه باز رستوران مهربان جوجه ۱۲۲۰۳