• کارت ویزیت دورو رستوران اکبر جوجه ۹۶۱۱۲۶-۱۳۳
  • کارت ویزیت رستوران مهربان جوجه ۹۶۱۱۱۷-۱۵۱
  • کارت ویزیت لایه باز دورو رستوران ۲۳۱۰۶